مردانگی و مسیحگونه بودن مترادف هستند.

مذکر بودن برحسب تولد است،

اما مرد بودن برحسب انتخاب.

 

هرزه‌نگاری. زنا. اعتیاد. عدم‌ بلوغ.

 

دکتر اِدوین لوئیز کُل، معروف به ”پدر جنبش مردان مسیحی“، ترسی

نداشت که دربارۀ موضوعات سختی که بر مردان امروز تأثیر می‌گذارد،

صحبت کند. بینش صریح و کتاب‌مقدسی او به مردان و زنان کمک

می‌کند که پتانسیل کاملشان را در مسیح تشخیص دهند. بکارگیری

اصول موجود در حد اعالی مردانگی، خانه‌تان را متحول و زندگی‌تان را

تبدیل به چیزی خواهد کرد که خدا در نظر گرفته بود. ویرایش تجدیدنظر

جدید از پرفروش‌ترین کتاب برای مردان، بهتر شده است!

Maximized Manhood (Farsi) - حد اعالی مردانگی - Digital Book

  • Sale
  • $0.00